דלג לתוכן דלג לפוטר

צוואה הדדית

תוכן עניינים

כאשר בני זוג נשואים ואחד מהם הולך לעולמו, רכושו יחולק על פי צוואה שערך או על פי "חוק הירושה" במסגרת הקובעת את סדר הנהנים מהעיזבון לאחר הגשת צו ירושה לבית המשפט. על פי החוק האלמן או האלמנה יזכו למחצית הרכוש, והמחצית השנייה תחולק בין הילדים. עם זאת, כדי למנוע פינוי של הורה שורד (האלמן או אלמנה), על ידי הילדים כדי לממש את חלקם, נוסף מנגנון המכונה צוואה הדדית.

צוואה זו היא מסמך המסכם החלטה של שני בני זוג בדבר חלוקת רכושם אם אחד מהם הולך לעולמו. ההוראות בצוואה של בן זוג אחד מסתמכות על ההוראות בצוואה של בן זוג אחר. כך, שאם האב הלך לעולמו קודם לכן, אשתו תזכה ברכוש, ואם האם הלכה לעולמה ראשונה, בעלה יזכה ברכוש. בדרך כלל נקבע גם סדר חלוקת הרכוש כאשר שני בני הזוג ילכו לעולמם.

התיקון בחוק הירושה בנושא צוואה הדדית

עיגון הכלי החדש של צוואה הדדית בחוק הוא חדש יחסית, ונוסף לחוק הירושה בתיקון בשנת 2005, כתיקון מס' 12. במסגרת תיקון זה נקבע: "בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר". מצוין גם באותו סעיף (8א') כי צוואה זו יכולה להיות מנוסחת בשני מסמכים או במסמך אחד משותף.

מה ההבדל בין צוואה הדדית לצוואה רגילה?

בצוואה רגילה ההוראות הכתובות בצוואה אחת אינן תלויות בהוראות הכתובות בצוואה אחרת. למשל, האם יכולה להחליט שאם היא הולכת לעולמה ראשונה חלקה ברכוש יועבר לילדיה ולא לבעלה, בעוד בן הזוג יכול להשאיר את חלקו ברכוש לאשתו או לילד אחר. כאשר מנסחים צוואה הדדית משותפת. ההוראות הכתובות במסמך מסתמכות על רצונם של שני בני הזוג, בעוד שניהם בחיים.

חשוב לדעת, עם זאת, כי גם במקרה של צוואה הדדית ההוראות אינן חייבות להיות זהות לחלוטין (סימטריות). למשל, בני הזוג יכולים להחליט כי אם אחד מהם נפטר, בן הזוג השני זוכה בדירת המגורים והרכב מועבר לילד אחד. אך, אם בן זוגו נפטר ראשון, הוא יזכה גם ברכב וגם בדירת המגורים.

חלוקה שנייה ושלישית

בניסוח צוואה הדדית ניתן גם להגדיר חלוקה שנייה ושלישית. למשל, כאשר אחד מבני הזוג הנפטר הוא זוכה בדירת המגורים, בפטירתו היא עוברת לילד מסוים, ובפטירת הילד היא תעבור לנכד מסוים. כך, נוצרות שלוש חלוקות שהוגדרו מראש. חשוב לציין שבמקרה של חלוקה שנייה, לרוב יידרש רישום הערת אזהרה על הנכס שתמנע את מכירתו על ידי האלמן או האלמנה.

צוואה משותפת מול צוואה הדדית

צוואה הדדית שונה מהנוהג הישן יותר של צוואה משותפת, במסגרתה שני בני הזוג היו מנסחים מסמך אחד ומסכימים לגבי תוכנה. בצוואה זו אין הסתמכות של הוראות צד אחד על הצד השני, ובן הזוג השורד יוכל לעשות בחלקו בעיזבון ככל העולה ברצונו, לרבות מכירה של הנכסים.

היכן מפקידים צוואה הדדית?

כדי למנוע מחלוקות עתידיות, צוואה הדדית כמו צוואה רגילה מופקדת אצל הרשם לענייני ירושה. עם זאת, המצווה יכול גם להפקידה בכספת האישית שלו, בכספת של בן משפחה או חבר וכן אצל עורך דינו. חשוב לדעת כי כל עוד הצוואה לא הופקדה אצל הרשם לענייני ירושה עשוי לעלות ספק בדבר כשרותה, ולכן חשוב להחתימה בצורה מסודרת על ידי נוטריון.

שינוי צוואה הדדית

כפי שניתן לראות החיים הם דינמיים, והחלטות בני הזוג יכולות להשתנות לאורך השנים. לכן, קיים מגנון המאפשר לבצע שינוי בצוואה ההדדית כל עוד שני הזוג בחיים. אם הצוואות מנוסחות במסמכים נפרדים בן הזוג האחד יכול לשנות את צוואתו, ועליו להודיע בכתב לבן הזוג השני. אם אחד מבני הזוג נפטר יהיה קשה מאוד לשנות את הוראות הצוואה ההדדית, אלא אם בית־המשפט השתכנע כי קיים שינוי נסיבות קיצוני המצדיק את השינוי. מכאן ניתן להבין כי צוואה הדדית משותפת היא מסמך בעל כוח עצום, שמעניק תוקף רב לרצון המצווים כפי שהשתקף בתקופה שבה שניהם היו בחיים.

ביטול צוואה הדדית

החוק מגדיר במפורש כיצד תבוטל צוואה הדדית משותפת ובאילו תנאים. אם שני בני הזוג בחיים מספיקה הודעה בכתב של אחד הצדדים על רצון לבטל את הצוואה. החוק מתייחס לכך במפורש ומציין בסעיף ג' לחוק הירושה – "הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג בטלה"
אם בן זוג אחד נפטר, על פי סעיף 8 ב' לחוק הירושה, כדי לבטל את הצוואה הדדית על בן הזוג השורד להשיב את כל הרכוש שקיבל לפי הצוואה ההדדית. אם לא ניתן להשיב את הרכוש (כמו נכס שנמכר) עליו להשיב את השווי הכספי של הרכוש שקיבל במסגרת הצוואה ההדדית.

לדוגמה, אם שקיבלה נכס במסגרת הצוואה הדדית בנישואי פרק א', ומעוניינת להוריש לילדים מנישואי פרק ב' נכס זה – לא תוכל לעשות זאת, אלא אם תשיב לילדים מנישואי פרק א' את שוויו הכספי של הנכס.

צוואה הדדית
צוואה הדדית
צוואה הדדית

יתרונות וחסרונות של צוואה הדדית משותפת

לכל צוואה הדדית יש יתרונות וחסרונות. מחד, היא מאפשרת לשני בני הזוג לדעת כי ייבום מן הימים, כאשר אחד מהם ילך לעולמו, לא יסולקו מדירת המגורים על ידי הילדים. בנוסף, היא מאפשרת לדעת כיצד יחולק הרכוש לאחר מות שני בני הזוג ולהבטיח כי הוא לא יועבר לבן זוג אחר אם האלמן או האלמנה יתחתן בשנית.
החיסרון של צוואת הדדית טמון בדיוק בנקודה זו. אם בן הזוג השורד מעוניין לחלק באופן אחר את רכושו בזקנתו, בהתאם למערכת היחסים עם ילדיו או אם נולדו לו ילדים נוספים לאחר מותו של המנוח, הוא יתקשה להבטיח את עתידם של ילדיו. נסקור בקצרה מקרה כזה.

 

עוצמת ההחלטה המשותפת: האם בית־המשפט יתיר שינוי צוואה הדדית לאחר מות המצווה הראשון

קיימים מקרים שבהם נוסחה צוואה הדדית משותפת המאפשרת לבן הזוג השורד לזכות בכלל הרכוש לאורך חייו ולאחר מכן עליו לחלק את רכושו לילדיו בהתאם לרצונו של המצווה. אך, מה יתרחש כאשר בן הזוג השורד מעוניין להוריש רכוש זה לילדים באופן שונה?

במקרה שהגיע לכותלי בית המשפט לענייני משפחה בירושלים בשנת 2018 (ת"ע 41295-09-16), זוג ערך צוואה הדדית שבה נרשם כי הרכוש יועבר לבן הזוג השורד ולאחר מכן יחולק שווה בשווה בין ששת ילדיהם. לאחר שהאב נפטר, האם ערכה צוואה מאוחרת שבה הורישה את רכושה רק לשני ילדים בלבד, והדירה את ארבעת האחרים מירושתה כיוון שסירבו לטפל בה.

הילדים, הגישו התנגדות לצוואה זו בטענה כי אביהם הותיר את העיזבון לאם כדי שיחולק ביום מן הימים באופן שוויוני. לטענת ארבעת האחים הצוואה המאוחרת אינה תואמת לתיקון מס' 12 לחוק הירושה-התשכ"ה-1965 שבו מצוין כי ביטולה של הצוואה ההדדית וכתיבתה של צוואה אחרת הנוגדת אותה – אינו מותר.

כדי לבטל את הוראות הצוואה ההדדית על האם היה "להסתלק מכל חלק בעיזבון" – כלומר לא לקבל את רכוש המנוח בעודה בחיים. היות והאם לא עשתה זאת, היא גם לא יכלה להותיר את רכושה לילדים באופן חלוקה שונה מזה שנכתב בצוואת בעלה. במקרה זה בית־המשפט הכריע כי החלוקה בין הילדים תהיה שוויונית, כפי שרצה אביהם.

לקבלת ייעוץ מקצועי בנושא צוואה הדדית משותפת או הגשת התנגדות לקיום צוואה כזו – פנו עוד היום למשרד עורכי דין ספיר בן אליהו.

ליצירת קשר אנא השאירו פרטים ונחזור בהקדם


    דילוג לתוכן